ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ОРГАНИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА ЗА ВЪТРЕШНА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ФОНДАЦИЯ „ИДЕНТИЧНОСТ“

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Фондация „Идентичност“ счита, че всички форми на злоупотреба/насилие и експлоатация на деца са неприемливи. Ние смятаме, че всички деца имат право на закрила срещу злоупотреба/насилие, жестоко отношение и експлоатация. Ние съзнаваме своята отговорност да съхраняваме благосъстоянието на всички млади хора, като ги предпазваме от злоупотреба/насилие.

Политиката за закрила на детето е разработена, за да гарантира, че Фондация „Идентичност“ предприема мерки, за да се защитят децата от посегателства. Фондацията работи за изграждането на безопасна среда за децата, които се облагодетелстват от програмите и други инициативи, които тя развива.

Закрилата на детето представлява както екипна, така и лична отговорност.

Всички служители и доброволци ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности.

1. Принципи

Тази организационна политика за вътрешна закрила на детето е базирана на стандартите за закрила на детето на Конвенцията за правата на детето на ООН от 1989 (както и нейните протоколи); Изявлението на ООН по отношение на ликвидирането на сексуалните злоупотреби и експлоатация на деца и всички други, свързани с децата конвенции на ООН, националното законодателство на Република  България и международните добри практики.

В политиката са залегнали следните принципи:

 • Всички деца имат еднакво право на закрила от злоупотреби;
 • Всеки има отговорност да подкрепя закрилата на децата;
 • Организациите имат задължението да се грижат за децата, с които са в контакт, с които работят или които са засегнати по някакъв начин от тяхната работа;
 • Ако организациите работят с партньори, те имат отговорността да помагат на своите партньори да посрещнат минималните изисквания за закрила;
 • Всички действия по отношение на закрилата на детето са предприети в парадигмата на разбирането, че детето е в центъра и най-важен е неговия най-добър интерес;

2. Дефиниции и термини

 • Организационна вътрешна закрила на детето.

Вътрешноорганизационната закрила на детето е отговорността, която организациите имат да гарантират, че техните служители, дейности и програми не навреждат на децата, не ги излагат на риск от злоупотреби и че всички опасения на организациите по отношение на безопасността на децата в общностите, където работят са докладвани на съответните служби.

„Не навреждам“ се отнася за отговорността на организацията да „не наврежда“, или да намали вредата, която може да нанася непредумишлено в резултат от неподходящи дизайн и изпълнение на проекти /програми/.

 • Вреда и злоупотреба.

Физическа злоупотреба: Фактическа или потенциална физическа злоупотреба, причинена от друго лице-дете или възрастен.  Може да включва удряне, разтърсване, хвърляне, отравяне, горене или изгаряне, удавяне, душене, или всякакво друго физическо нараняване на дете, включително и подправяне на симптомите или преднамерено влошаване на здравето на детето.

Сексуална злоупотреба: Включва насилването или примамването на дете към сексуални действия, независимо дали детето е запознато или не с това, което се случва. Тези действия могат да включат физически контакт, включително проникващи или непроникващи действия. Също може да включват намесата на децата в гледането или произвеждането на порнографски материали, или насърчаването им към неподходящо поведение.

Сексуална експлоатация на деца: Форма на сексуална злоупотреба, която включва деца, въвлечени в сексуални активности срещу пари, подаръци, храна, подслон, привързаност, статукво или нещо друго, от което децата или техните семейства имат нужда. Тази форма на злоупотреба може да бъде свързана с манипулиране на деца, сприятеляване с тях, спечелване на тяхното доверие и осигуряване на достъп до алкохол и наркотични вещества. Този тип злоупотребяващи взаимоотношения между жертва и извършител се основават на дисбаланса на власт, като възможностите на жертвата са силно ограничени. Тази форма на злоупотреба може да бъде грешно разбрана от деца и възрастни като взаимоотношения, базирани на взаимно съгласие.

Сексуалната експлоатация на деца се проявява по различни начини. Тя може да включва по-възрастен извършител, упражняващ финансов, емоционален или физически контрол над малолетно или непълнолетно лице. Може да включва и връстници, които манипулират или подтикват жертвата към сексуална активност, понякога в рамките на една банда или махала. Тази форма може да се проявява и чрез организирана  мрежа от извършители, които получават финансови облаги от трафик на деца в различни локации, за да участват в сексуални активности с голям брой хора.

Неглижиране: В зависимост от контекста, ресурсите и обстоятелствата, неглижирането и пренебрежителното отношение може да се определи като постоянен неуспех в посрещането на основните физически / психологически нужди на детето, които могат да прераснат в сериозно увреждане в детското здраве или развитие, като например ненабавянето на достатъчно храна, подслон и дрехи или небрежно отношение и безотговорност към основните емоционални нужди на детето.  Неглижирането може да се състои в незаинтересованост на майката по време на бременност, употреба на алкохол и наркотични вещества, както и недостатъчна грижа за дете с увреждания.

Емоционална злоупотреба: Постоянно емоционално малтретиране, което се отразява на емоционалното развитие на детето. Действията, свързани с емоционалната злоупотреба могат да включват забрана за свободно движение, унижаване, снизходителност, тормоз (включително кибертормоз), заплашване, сплашване, дискриминиране, присмиване и други форми на отношение, основано на отхвърляне или враждебност.

3. Обхват

Политиката и всички свързани с нея документи се отнасят за:

 • Всички членове на Борда на Фондацията;
 • Служители на организацията;
 • Доброволци и лица, наети на граждански договор;
 • Всички партньори, включително и тези в общностите, където работим;
 • Гости и посетители.

II. ПРЕВЕНЦИЯ

Закрилата на правата на децата ще бъдат гарантирани, чрез следните стъпки:

1. Решения, действия, програми, проекти и инициативи насочени към деца

Фондация „Идентичност“  заявява, че ще се стреми всички решения и действия, програмни или административни, които имат влияние върху отделни групи деца или децата като цяло, трябва да зачитат техния индивидуален и колективен интерес.

Действията и инициативите към конкретно дете или група деца ще са съобразени с неговите/техните уникални характеристики и обстоятелства.

Проектите, програмите и инициативите, които Фондация „Идентичност“ развива ще са в най-добрия интерес на детето, грижейки се за благоденствието му, съобразявайки се с неговите възрастови и културни особености, участието на семейството и индивидуалната история и опит на детето.

2. Набиране на персонал

Фондация „Идентичност“ ще гарантира, че прилага най-високите стандарти при набирането на персонал и прилага тази политика във всички програми на организацията. Кандидатите биват проверявани дали са подходящи да работят с деца и дали споделят организационното разбиране за вътрешна закрила на детето.

 • Всички бъдещи служители, доброволци и членове на управителни органи ще бъдат своевременно информирани за политиката на организацията във връзка със закрилата на детето. Като част от процедурата за кандидатстване за работа, от тях ще се изисква да подпишат декларация, че не са осъждани за криминални престъпления.
 • За всички кандидати ще бъдат изискани актуални документи, изискуеми по закон и/или надлежно изискани от работодателя, в т.ч. и надеждни препоръки-характеристики, като ще бъде обърнато специално внимание на всички сфери на опасения във връзка със закрилата на детето. По време на процедурата за интервюиране кандидатите ще трябва да отговарят на въпроси, касаещи предишната им работа с деца.
 1. Поведенчески етикет/кодекс на поведение

Поведенческият етикет е съвкупност от правила за подходящо и правилно поведение, разработени с оглед гарантиране закрилата на децата, но освен това са предназначени и за предпазване на възрастни от лъжливи обвинения в неподходящо поведение или злоупотреба/насилие. Този етикет се отнася за служителите, доброволците, членовете на управителни органи, изпълнителите по договори, спонсорите, както и за всички посетители гости по линия на проектите, изпълнявани от Фондацията.

 • Служителите на Фондацията и посетителите гостите не бива да остават насаме за през нощта с едно или повече деца или малолетни, нито в помещенията за настаняване на служители, нито в помещенията на проекта, нито на други места.
 • Служителите на Фондацията и посетителите гостите не бива да ангажират непълнолетни като “домашни помощници”, нито да предоставят подслон на малолетни в своите домове. Под малолетен се разбира всяко дете на възраст под 18 години.
 • Служителите на Фондацията и посетителите гостите не трябва да галят, държат за ръце, целуват, прегръщат или докосват малолетните по начин, който е неподходящ или неприемлив от културна гледна точка. За да се избегнат недоразуменията, се препоръчва да бъде поискано разрешение от детето преди то да бъде хванато за ръка.
 • Когато е възможно и практически изпълнимо, следва да се спазва правилото за “присъствие на двама възрастни”, при което двама или повече възрастни наблюдават всички дейности, в които са ангажирани малолетни или деца, и присъстват непрекъснато на мястото. Ако това не е възможно, кадровият състав на Фондацията има право да потърси алтернативи, като например присъствие на членове на общността по време на посещенията при децата.
 • Служителите на организацията следва да отчитат факта, че може да им се наложи да работят с деца, които, поради обстоятелствата и злоупотребите, които са преживели, могат да използват взаимоотношенията, за да получат “специално внимание”. Възрастният винаги се счита за отговорен, дори и когато детето има съблазнително поведение. Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо положение.
 • Неподходящото поведение спрямо децата е основание за дисциплинарно наказание.
 • Служителите на Фондацията трябва да се съобразяват с начина, по който биват възприемани и по който изглеждат, от гледна точка на използвания език, действията и взаимоотношенията с децата.
 1. Обучение

 • Всички служители, доброволци и членове на управителни органи ще бъдат обучени относно политиката на организацията за закрила на детето. Те ще получат екземпляр от политиката и ще трябва да подпишат декларация, с която удостоверяват, че са я получили, прочели и разбрали.
 • Лицата, наети като независими изпълнители по договори, ще получат екземпляр от политиката на организацията за закрила на детето и ще трябва да подпишат декларация, с която удостоверяват, че са я получили, прочели и разбрали.
 • Доброволците в организацията ще бъдат наблюдавани от ръководителите на екипи, на чието подчинение са назначени, за да се гарантира, че не злоупотребяват с поверителната информация, която касае децата.
 1. Комуникация-използване на изображения и информация за деца

Когато използваме информация и визуални изображения нашият принцип е да се отнасяме уважително към достойнството на децата, семействата и общностите. Политиката за изображения на фондацията е част от политиката за закрила на детето.

 • Когато се заснема видео и фотографски изображения, винаги ще се иска разрешение. Информирано съгласие от родителите и/или настойниците /Приложение 4/, както и директно от децата, когато са на възраст, позволяваща им да разберат смисъла на въпроса.
 • Когато е възможно, ще се обяснява на субектите къде и как ще бъдат употребени материалите.
 • Никога няма да се правят снимки на хора, които не желаят да бъдат снимани.
 • Ако е необходимо да се защити поверителността на информацията, имената на децата или семействата ще бъдат променени. Никога няма да се публикуват пълните имена или контактите на дете или възрастен.
 • Изображенията на деца винаги ще спазват принципите на благоприличие и уважение.
 • Фондация „Идентичност“ не носи отговорност, ако снимки от интернет страницата, профилите в социалните мрежи или снимки от прессъобщения бъдат използвани от медии и трети страни по начин, който не съответства на истинността на фактите.
 • Поддържат се стандарти за стила и благоприличието, отговарящи на ценностите на Фондация „Идентичност“ и на хората, които я подкрепят.
 1. Отговорности

Политиката е одобрена от Борда на Фондация „Идентичност“.

Настоящата политика е разпространена сред служителите на Фондацията.

III. ПАРТНЬОРИ

Партньорите в различните дейности, инициативи и проекти на Фондация „Идентичност“, които нямат организационна политика за вътрешна закрила ще се съобразяват с тази на Фондация „Идентичност“.

IV. ДОКЛАДВАНЕ НА ОПАСЕНИЯ

Всички служители, доброволци и членове на управителни органи на Фондация „Идентичност“ имат задължението да докладват всички опасения, които имат във връзка с безопасността на децата.

Информация, която може да идентифицира определени деца ще бъде споделяна само с онези, които имат нужда да я знаят в организацията. Всеки служител, който докладва лоша практика със сериозни последствия ще бъде закрилян доколкото е възможно от поведение и отношение, уронващо авторитета му, тъй като организацията приема, че е сигнализирал своите опасения от чисти подбуди. Умишлените фалшиви обвинения са сериозно нарушение на правилника за вътрешния ред и водят след себе си дисциплинарни наказания.

При опасение и/или идентифицирано насилие върху дете, комуникацията минава през пряко отговорното лице във Фондацията, определено от Управителя /Приложение 1/.

Всякаква информация, отнасяща се до злоупотреба, трябва да бъде документирана съобразно формуляр /Приложение 2/, така че всички случаи да са регистрирани. Тази информация е поверителна и се пази секретно. Поверителността се нарушава само, ако е в най-добрия интерес на детето. При установено насилие върху дете трябва да се сигнализират отделите за закрила на детето/полицията.

V. МОНИТОРИНГ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

Тази политика ще бъде преразглеждана минимум на всеки три години или когато възникне необходимост в документа да бъдат отразени допълнително възникнали обстоятелства.

 

Приложение 1.

 

Процедура за подаване на сигнал при опасение и/или идентифицирано насилие срещу дете

 

Сигнали/ случаи поставящи в опасност деца

 

Всички служители на Фондация „Идентичност“, в т.ч. и доброволци

 

Пряк отговорник за изпълнение на политиката за защита на децата във Фондация „Идентичност“


Приложение 2.

 

Формуляр по процедура за докладване във връзка със закрилата на детето

Номер на случая: ………………

Постъпване на сведението /време, дата, място/: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Трите имена на подаващия: ………………………………………………………………………………………….

Данни за контакт: ………………………………………………………………………………………………………..

Занятие: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Връзка със засегнатото дете /ако такава съществува/:…………………………………………………..

 

Трите имена на детето: ………………………………………………………………………………………………..

Възраст/ дата на раждане/ пол: …………………………………………………………………………………….

Адрес/местоживеене: …………………………………………………………………………………………………..

С кого живее детето?: ………………………………………………………………………………………………….

Училище, клас: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Промени в поведението на детето: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Друга информация: ……………………………………………………………………………………………………..

Подробности във връзка с опасението (разговаряно ли е с детето; думи казани от детето, ако е възможно) ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Данни за предполагаемия извършител: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Действия предприети до момента: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Дата:                                                                                              Подпис:

 

Приложение 3.

 

 

Декларация

за запознаване с Политиката за закрила на детето на

Фондация “Идентичност“

 

От …………………………………………………………………………………………………………..,

служител във Фондация “Идентичност”, на длъжност ………………………………………………….

Декларирам,  че съм запознат/а с Политиката за закрила на детето на Фондация „Идентичност“ и приемам да спазвам изискванията, указанията и процедурите на Политиката.

 

 

 

 

Дата:                                                                                         Декларатор:

/подпис/

 

Приложение 4.

 

Формуляр за деклариране на съгласие на родител

 

Трите имена на родителя/настойника/попечителя: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Адрес и телефон на родителя/настойника/попечителя: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Давам съгласието си синът/дъщеря/повереникът ми

………………………………………………………………………………………………………………………..,

(трите имена на детето-участник)

 

ученик/ученичка в: ………………………………………………………………………………….-…… клас,

(име на училището, клас)

 

 1. Да присъства и вземе участие в (име на събитието/обучението/тренинга), по (име на проекта). Събитието ще се проведе в ………….., с продължителност …………
 2. Да бъде фотографиран/а (филмиран/а) по време на събитието с цел материалът да бъде използван за рекламни, вътрешно организационни и други цели от Фондация „Идентичност“, при условие, че снимките не накърняват по никакъв начин достойнството и доброто му/й име.
 3. Ако тя/той се нуждае от спешна медицинска помощ, да я получи от квалифицирано медицинско лице.

 

 

 

 

 

Дата: ……………..                                                                         Подпис: ……………………………..

(Родител/настойник)

 

Total Views: 158 ,