ЗА ПЕДАГОЗИ

Тренингите за учители/педагози (детски и начални учители, учители среден и горен курс) са насочени към повишаване на професионалната квалификация, развитието на умения и компетентности нужни в ежедневната работа с колеги, ученици, родители.

 • Позитивна образователна среда
 • Интерактивните форми – модерният метод на преподаване и взаимодействие в клас. Как да ги използваме в учебния процес?
 • Team building
 • Общуване, комуникация и ефективно взаимодействие
 • Специфика на училищната възраст – аспекти и особености
 • Екипност. Работа в екип
 • Ефективно управление и лидерство
 • Развитие на педагогическия колектив
 • Справяне с конфликтни ситуации
 • Асертивност. Себеутвърждаващо поведение
 • Кризи в детско-юношеското развитие. Стратегии за справяне
 • Емоционална интелигентност
 • Превенция на проблемното поведение в училище
 • Стресът на работното място. Стратегии за справяне
 • Обучение в интерактивни методи за работа с деца, като предпоставка за развитие на социалните умения на учениците
 • Гневът и агресията в училище/детската градина – как да ги преодолеем?
 • Позитивната класна стая
 • Как да мотивираме учениците
 • Работа с родители – ефективно и ползотворно общуване
 • Методи за работа с хиперактивни деца
 • Детето и неговите затруднения при адаптацията в детската градина
 • Динамика на детската група. Практики за работа с детски групи
 • Психоактивните вещества – реалности и митове
 • Дрогата – психологически аспекти и признаци на употреба от учениците
 • Ефективни превантивни стратегии в борбата с психоактивни вещества
 • Дизайнерските дроги – модата сред тийнейджърите

Total Views: 1257 ,